Skip to main content
0

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BIJ VERKOOP VAN ONLINE PRESTATIES – RECYKING 03/2021

Toepassing 1.1.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen of overeenkomsten die worden afgesloten via de websites en applicaties van RECYKING in België, inclusief maar niet beperkt tot www.Recyking.be (hierna de “Website”), tussen een Klant en RECYKING (hierna “RECYKING” of “wij”).

1.2. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden betekent:

‘Acceptatievoorwaarden’: De voorwaarden waaraan de afvalstoffen en/of producten moeten voldoen, zoals meegedeeld door RECYKING, onder meer op de Website. Dit betreft voorschriften met betrekking tot de aard, kenmerken, samenstelling en omvang van de afvalstoffen en/of producten en de wijze waarop de afvalstoffen en/of producten moeten worden aangeboden.

‘B2B-Overeenkomst’: Een Overeenkomst die geen B2C-Overeenkomst is.

‘B2C-Overeenkomst’: Een Overeenkomst tussen RECYKING en een Consument.

‘Klant’: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, B2C of B2B, die met RECYKING een contractuele relatie heeft of zal hebben. Verder wordt een Klant ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon die als Klant handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (B2C).

‘Prestatie(s)’: betekent het leveren en ophalen van de Zak overeenkomstig deze Algemene Verkoopvoorwaarden en zoals verder bepaald op de Website.

‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij RECYKING zich ertoe verbindt om Prestaties aan de Klant te verlenen.

‘Zak(ken)’ : de door RECYKING geleverde Zak(ken), zoals uiteengezet en beschreven op de Website.

1.3. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing met uitsluiting van alle algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant. Zodra de Klant bestellingen of Overeenkomsten afsluit via onze Website, aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website.

1.4. Enkel indien dit voorafgaandelijk schriftelijk werd overeengekomen, kan er van deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden afgeweken. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

1.5. RECYKING behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Acceptatievoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Een wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden of Acceptatievoorwaarden heeft geen invloed op bestaande bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten. Indien de Consument zich niet voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden en/of Acceptatievoorwaarden verzet, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden en/of Acceptatievoorwaarden onverkort te hebben aanvaard. De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden en Acceptatievoorwaarden kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op de Website. Het is aan de Klant om deze regelmatig te consulteren.

2. Hoe komt de Overeenkomst tot stand?

2.1. Ieder aanbod op onze Website is een uitnodiging om een bestelling te plaatsen en kan niet als een bindend aanbod worden beschouwd. Het aanbod is geldig zolang de Prestatie op de markt wordt aangeboden. Er kunnen specifieke voorwaarden aan een aanbod worden gekoppeld (bv. beperkte geldigheidsduur). Indien de Klant een Prestatie via onze Website wil aanschaffen moeten hiertoe de nodige stappen op de Website worden voltooid. Dit vormt een bindende rechtshandeling.

2.2. De offertes en/of Overeenkomsten worden opgesteld op basis van de door de Klant verstrekte gegevens. De Klant garandeert de juistheid en de volledigheid van de op de Website verstrekte gegevens, met inbegrip van de afvalstoffen en hun al dan niet gevaarlijk karakter. De Klant erkent alle nodige en nuttige informatie te hebben ontvangen over de afvalstoffen die hij in een Zak mag deponeren. Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen, verwijst RECYKING naar de gebruiken, definities en wettelijke klassering van afvalstoffen en meer specifiek het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, met inbegrip van de volgende regelgeving en deze die hen hebben vervangen:

• voor het Vlaamse Gewest: het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 die het Vlaamse reglement met betrekking tot het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met inbegrip van alle wijzigingen alsook de bijlagen en diens wijzigingen;

• voor het Waals Gewest: het decreet van 27 juni 1996 met betrekking tot afvalstoffen alsook het besluit van de Waalse regering van 10 juli 1997 die een catalogus van afvalstoffen opstelt, met inbegrip van alle wijzigingen;

• voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 1 december 2016 met inbegrip van alle wijzigingen, de ordonnantie van 14 juni 2012 met betrekking tot afvalstoffen met inbegrip van alle wijzigingen, alsook haar bijlage 3 en diens wijzigingen.

Voorts kunnen de volgende producten IN GEEN GEVAL in de Zak worden gedeponeerd:

• Klein gevaarlijk afval;
• Asbesthoudende afvalstoffen;
• Afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur;
• Afgedankte apparatuur en recipiënten die schadelijk zijn voor het milieu;
• Vloeistoffen;
• Oliën;
• Vetten;
• Verf;
• Verbrand afval;
• Asfalt;
• Roofing;
• Teerhoudend afval;
• Radioactieve stoffen;
• Etensresten,Batterijen en accu’s;
• Autobanden; en
• Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem.

De toegelaten afvalstoffen en producten per Zak wordt uiteengezet en beschreven op de Website en dient ten alle gerespecteerd te worden.

2.3. De Klant zal RECYKING elke toelating, technische instructie, of elke andere inlichting, nuttig voor de correcte uitvoering van de Prestatie, tijdig bezorgen.

2.4. RECYKING zal per e-mail aan de Klant een bevestiging van bestelling bezorgen. De bevestiging van de bestelling vormt het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, behoudt RECYKING zich het recht voor om geen bevestiging van de bestelling te sturen. RECYKING zal de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangende Prestatie voorstellen. Indien RECYKING de bestelling van de Klant weigert of de Klant niet akkoord gaat met het voorgestelde alternatief wordt er geen Overeenkomst gesloten. De Klant heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

2.5. Conform boek XII, recht van de elektronische economie van het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. De Klant erkent te zijn vertegenwoordigd door (een) geautoriseerd(e) tekenbevoegd(e) perso(o)n(en).

3. Onze prijzen

3.1. Alle prijzen die op de Website en in de bevestiging van de bestelling worden vermeld, worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen. De transportkosten, zowel op de openbare weg als op het privéterrein van de Klant, zijn inbegrepen in de individuele prijs per Prestatie, behoudens anders vermeld.

3.2. De Klant is de prijs verschuldigd die in de bevestiging van de bestelling conform artikel 2 staat vermeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door RECYKING worden gecorrigeerd. Klachten met betrekking tot de gecorrigeerde prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen schriftelijk gecommuniceerd worden. Het formuleren van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld op het moment waarop de bestelling door de Klant wordt geplaatst via de Website. RECYKING accepteert de volgende betaalmethoden: • Bancontact/Mister Cash • Maestro • VISA • Mastercard.

4.2. RECYKING neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen.

4.3. Indien de Klant electronische facturatie wenst, kan dit via de Website automatisch gegenereerd worden.

4.4. Indien nog geen betaling plaatsvond conform artikel 4.1, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Elke factuur die niet schriftelijk betwist werd binnen de 8 (acht) kalenderdagen na uitgifte ervan, wordt beschouwd als aanvaard door de Klant.

Alle betalingen dienen door de Klant te worden uitgevoerd zoals vermeld op de factuur.

4.5. RECYKING behoudt zich het recht voor om de door de Klant verzochte Prestatie enkel tegen voorafgaande betaling of aanbetaling uit te voeren.

4.6. In het kader van elke B2B-Overeenkomst, brengt elke niet tijdig betaalde factuur vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest gelijk aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties met zich mee. Indien de gehele factuur of een gedeelte ervan onbetaald blijft na het versturen van een ingebrekestelling, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van honderdvijftig (150) euro. Bovendien wordt voor elke herinnering of ingebrekestelling die door RECYKING wordt verstuurd een administratieve kost van tien (10), veertig (40) of honderdvijftig (150) euro aangerekend, naargelang het een eerste, tweede of derde herinnering of ingebrekestelling betreft. Dit doet geen afbreuk aan het recht van RECYKING om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Elke gedeeltelijke betaling door de Klant zal eerst op de intresten en vergoedingen verrekend worden, het eventuele saldo op de hoofdsom. De Klant zal de schuldvorderingen van RECYKING niet kunnen overdragen.

4.7. Wanneer het veschuldigd bedrag in het kader van een B2C-Overeenkomst onbetaald blijft gedurende tien (10) kalenderdagen na de verzending van een aanmaning, zal de schuld worden verhoogd met de wettelijke verwijlinterest. Bovendien zal voor elke herinnering of ingebrekestelling die door RECYKING wordt verstuurd een administratieve kost van tien (10), veertig (40) of honderdvijftig (150) euro worden aangerekend, naargelang het een eerste, tweede of derde herinnering of ingebrekestelling betreft. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. Elke gedeeltelijke betaling door de Consument zal eerst op de intresten en vergoedingen verrekend worden, het eventuele saldo op de hoofdsom.

4.8. RECYKING heeft het recht om Prestaties op te schorten, waaronder de ophaling van de Zak, totdat de Klant de verschuldigde bedragen heeft voldaan.

4.9. De Klant kan noch een betaling weigeren door zich te beroepen op een geschil dat geen rechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de factuur, noch een retentierecht uitoefenen op het niet-betwiste gedeelte van de factuur.

5. Algemeen – Hoe wordt de Prestatie uitgevoerd en/of de Zak geleverd?

5.1. De Zak wordt door RECYKING via de post naar de door de Klant op de Website aangegeven adres gestuurd, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Website. RECYKING streeft ernaar om de Zak binnen een termijn van de 5 werkdagen te leveren. Het niet leveren binnen deze termijn geeft geen aanleiding tot (schade)vergoeding.

5.2. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende Overeenkomst, wordt het laden en vastzetten van een Zak in of op het transportmiddel verzorgd door RECYKING. In geen geval mag de Klant de ophaling van de Zak door een derde laten uitvoeren.

Indien de klant dit toch toelaat, zal de klant aan RECYKING alle geleden schade vergoeden.

5.3. Alle afvalstoffen en/of producten die zich niet in de Zak bevinden, dienen niet door RECYKING te worden opgehaald. Indien RECYKING deze afvalstoffen en/of producten toch ophaalt, zal de prijs voor deze inzameling, het transport en de verwerking van deze extra afvalstoffen en/of deze producten aan de Klant worden doorgerekend en zal er een nieuwe factuur aan de Klant opgestuurd worden.

5.4. RECYKING behoudt zich het recht voor om een deel of het geheel van de Prestaties in onderaanneming te laten uitvoeren.

5.5. De Klant kiest zelf of de Zak op een privéterrein of op de openbare weg wordt geplaatst. De Klant is verantwoordelijk voor het treffen alle nodige maatregelen inzake specifieke reglementeringen, toelatingen en veiligheidsvoorschriften (bv. toelating om de openbare weg te gebruiken, toegang van derden tot de Zak, beveiliging tegen diefstal, signalisatie, verkeersborden, verlichting enz.). De Klant verbindt er zich toe om de Zak, op een adequate plaats te plaatsen die toegankelijk is voor RECYKING en zal hiertoe de vereisten zoals meegedeeld door RECYKING respecteren, meer bepaald dient/dienen de Zak:

• maximaal 4 meter van de openbare weg te worden geplaatst;

• vrij toegankelijk voor RECYKING’s vrachtwagen te zijn; en

• in een open ruimte geplaatst te worden en makkelijk bereikbaar zijn voor de vrachtwagen voor het heffen van Zak Deze plaats moet bovendien de nodige manoeuvres en handelingen voor de goede uitvoering van de Prestaties toelaten. Voorts is de Klant volledig verantwoordelijk voor de staat van de Zak en dient/dienen de Zak op het ogenblik van afhaling door RECYKING in perfecte staat te zijn en mag/mogen deze in geen enkel geval beschadigd zijn. Indien bovenstaande niet het geval blijkt te zijn op het ogenblik van de afhaling van de Zak door RECYKING, zal de Klant een forfait van 95 EUR per niet conforme Zak ter plekke aan RECYKING betalen. Een Zak is niet conform indien deze (i) beschadigd is en/of (ii) er zich in een Zak niet toegelaten afvalstoffen bevinden zoals uiteengezet op de Website.

Indien de Klant de in dit artikel 5.5 opgesomde voorwaarden niet respecteert, zal de klant aan RECYKING alle geleden schade vergoeden en RECYKING het recht hebben om de Prestatie te weigeren

5.6. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Prestatie één keer aan de Klant werd aangeboden.

5.7. RECYKING levert de Zakken per postpakket. De kosten voor zendingen en eventuele herzendingen dienen door de Klant te worden gedragen. RECYKING is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen of voor een bestelling die verloren geraakt.

5.8. RECYKING levert enkel in België in de op de Website aangeven steden en gemeentes, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst met de Klant.

5.9. Elke wijziging van de bepalingen van de Overeenkomst op vraag van de Klant kan slechts plaatsvinden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van RECYKING. RECYKING zal per wijziging de Overeenkomst of aan de modaliteiten van de Prestatie een administratieve kost van vijfendertig (35) euro per wijziging kunnen aanrekenen.

6. Specifieke bepalingen bij verkoop van de Zak.

De Zak blijven eigendom van RECYKING totdat de Klant de Zak volledig betaald heeft.

Na afhalen van de Zak zijn de afvalstoffen en Zak terug het eigendom van RECYKING.

6.1. B2B-Overeenkomsten

6.1.1. Bij verkoop van de Zak onder B2B-Overeenkomsten draagt RECYKING het risico voor beschadiging en/of verlies van de Zak tot op het moment van levering. Het risico gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de Zak in ontvangst neemt.

Indien de Klant de Zak niet ontvangen heeft binnen een termijn van 5 werkdagen na datum van bestelling, dient de Klant RECYKING hiervan binnen een periode van 3 dagen op de hoogte te brengen.

6.1.2. Zodra de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de Zak ontvangt, is deze ontvanger verplicht de Zak nauwkeurig te onderzoeken. Indien de Zak door een zichtbaar gebrek is aangetast, dient de Klant hiertoe, binnen de twee (2) kalenderdagen na de levering, een gemotiveerde klacht per schrijven aan RECYKING te formuleren. RECYKING is niet gehouden tot vrijwaring voor zichtbare gebreken meegedeeld na deze termijn. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd per schrijven binnen een termijn van één (1) maand na de levering aan RECYKING worden gemeld. RECYKING is niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken meegedeeld na deze termijn. De Klant erkent dat deze termijn voor melding van verborgen gebreken ruimschoots voldoende is gelet op de aard van de Zak.

6.1.3. De Klant moet een klacht steeds voldoende motiveren en hierbij zoveel als mogelijk alle technische middelen gebruiken, zoals foto en video. Bij gebrek aan tijdige voldoende gemotiveerde klacht, wordt de Klant geacht de Zak te hebben aanvaard.

6.2. B2C-Overeenkomsten (B2C)

6.2.1. Bij verkoop van de Zak onder B2C-Overeenkomsten draagt RECYKING het risico voor beschadiging en/of verlies van de Zak tot op het moment van levering. Het risico gaat over op de Consument zodra de Consument of een door hem aangewezen derde partij de Zak in ontvangst neemt.

6.2.2. Bij verkoop van de Zak onder B2C-Overeenkomsten, beschikt de Consument over de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken, conform de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, en de wettelijke garantie bij consumentenkoop, conform de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de Consument ten onrechte de Zak terugzendt, zal RECYKING deze opnieuw naar de Consument verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Consument.

7. Herroepingsrecht

7.1. De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen afzien. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief voor het uitoefenen van dit herroepingsrecht. Deze herroepingstermijn vervalt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Consument de Zak fysiek in bezit neemt.

7.2.1. De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit schriftelijk aan RECYKING meedelen (bv. per post, fax of e-mail) en dit vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen overeenkomstig artikel 7.1.

7.2.2. Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal RECYKING de Consument spoedig terugbetalen, en niet later dan veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop RECYKING de bovenvermelde beslissing tot het uitoefenen van het herroepingsrecht heeft ontvangen. De Consument wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor deze terugbetaling worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten bij uitoefening van het herroepingsrecht niet terugbetaald. De Consument moet spoedig contact opnemen met de klantendienst van RECYKING met het oog op de terugzending van de aankoop. Deze terugzending dient te gebeuren uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van de beslissing tot het uitoefenen van het herroepingsrecht. Alle kosten van de terugzending worden gedragen door de Consument. Zolang geen bewijs van terugzending door de Consument aan RECYKING wordt verstrekt, heeft RECYKING het recht om de terugbetaling op te schorten.

7.2.3. Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is het gebruik van het herroepingsrecht onrechtmatig. In dat geval zal de Zak worden teruggezonden naar de Consument, voor rekening en risico van de Consument.

8. Duur, uitvoeringstermijn en boetes

8.1. De Overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van de specifieke Prestatie te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding conform art. 8.2.

8.2. De Overeenkomst treedt in werking op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 2.4., tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen de Klant en RECYKING.

De Overeenkomst zal van rechtswege beeïndigd worden in de volgende gevallen:

(i): 1 jaar vanaf de de dag de inwerkingtreding van de Overeenkomst; of

(ii): Indien RECYKING zijn Prestaties gepresteerd heeft.

8.3. Indien de uitvoering van de Prestatie vertraging heeft opgelopen door een feit waarvoor RECYKING niet verantwoordelijk is, zal de Overeenkomst automatisch verlengd worden met een termijn gelijk aan deze vertraging. In dit geval behoudt RECYKING zich het recht voor om de uitvoeringstermijn aan te passen en aan de Klant een schadevergoeding te vragen voor de geleden schade. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op deze termijnverlenging om de Overeenkomst te verbreken of om beroep te doen op een derde voor rekening van RECYKING. Indien de vertraging langer dan drie (3) maanden duurt, heeft RECYKING het recht haar prijs te herzien, teneinde rekening te houden met eventuele kostenverhogingen.

8.4. Noch een boete, noch schadevergoeding kan door de Klant aan RECYKING worden opgelegd indien dit niet werd bepaald in de Overeenkomst.

9. Beëindiging van de Overeenkomst

9.1. RECYKING kan de Overeenkomst, in zijn geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, schriftelijk beëindigen van zodra de Klant zich (i) in staat van faillissement dan wel kennelijk onvermogen bevindt, toegetreden is tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie of anderszins, dan wel ontbonden werd en in vereffening is of (ii) schuldig maakt aan een ernstige wanprestatie, onverminderd het recht op schadevergoeding van RECYKING.

9.2. Indien blijkt dat de Klant zich in een zodanig moeilijke financiële toestand bevindt dat RECYKING redelijke motieven heeft om te veronderstellen dat hij niet meer in de mogelijkheid zal zijn om zijn contractuele verplichtingen na te komen, heeft RECYKING tevens het recht om de Overeenkomst te beëindigen, mits een opzeggingstermijn van vijftien (15) kalenderdagen, gericht aan de Klant per aangetekend schrijven, onverminderd het recht op schadevergoeding van RECYKING.

9.3. Indien het gaat om een B2B-Overeenkomst en de Klant één van haar verplichtingen niet nakomt en de Klant hieraan niet heeft verholpen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ingebrekestelling, heeft RECYKING het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, ten laste van de Klant, te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding van RECYKING.

9.4. Indien het gaat om een B2C-Overeenkomst en één van de partijen één van haar verplichtingen niet nakomt en zij hieraan niet heeft verholpen binnen de dertig (30) kalenderdagen na ingebrekestelling, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, ten laste van de in gebreke blijvende partij, te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding voor de andere partij.

10. Aansprakelijkheden

10.1. De afvalstoffen die in de Zak zijn gedopeneerd blijven eigendom van de Klant tot op het ogenblik van hun verwijdering of verwerking.

10.2. In ieder geval blijft de Klant verantwoordelijk voor de risico’s en gevaren verbonden aan de afvalstoffen, producten en de Zak met inbegrip van het ogenblik van hun verwerking. De Klant bevestigt op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde regelgeving inzake opslag, inzameling, ophaling, verwerking en verwijdering van afvalstoffen en producten en verbindt er zich toe deze na te leven. De Klant erkent bovendien geïnformeerd te zijn over de Acceptatievoorwaarden en het voorbehouden gebruik van de de Zak en verbindt zich er toe deze na te leven. De Klant moet bij twijfel over de interpretatie van de Acceptatievoorwaarden of het voorbehouden gebruik RECYKING onverwijld om instructies vragen.

10.3. Gezien de prijzen vastgesteld zijn op basis van de door de Klant op de Website ingevulde gegevens, garandeert deze laatste aan RECYKING de juistheid en de volledigheid van de ingevulde gegevens, met inbegrip van de omschrijving van de afvalstoffen en hun al dan niet gevaarlijk karakter. Bovendien, behoudt RECYKING zich het recht voor om zelf, op elk ogenblik, de afvalstoffen die door de klant in de Zak worden geladen, te controleren.

10.4. Als bij de inzameling, het vervoer, de opslag, het lossen of de verwerking blijkt er zich niet toegelaten afvalstoffen of producten in de Zak bevinden, of niet voldoen aan de Acceptatievoorwaarden, kan RECYKING, naar keuze, hetzij (a) de betreffende Zak weigeren, hetzij (b) het terugsturen naar de Klant (in geval RECYKING voornoemde pas na ophaling van de de Zak vaststelt), ofwel nog (c) de Zak aanvaarden mits betaling door de Klant van een aangepaste prijs voor de wettelijk voorziene verwerking ervan. In ieder geval dient de Klant RECYKING te vrijwaren voor alle kosten en schade die hieruit voortvloeien. Bovendien zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn. In geval van een niet-conformiteit bedraagt deze een forfaitair bedrag van 95 EUR per Zak, onverminderd het recht op schadevergoeding van RECYKING.

10.5. De verpakking van afvalstoffen en producten moet door, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, de Klant worden gedeponeerd in het correcte type Zak (zoals aangeven op de Website), in overeenstemming met de reglementering en geldende normen, zodat de Zak gesloten is doormiddel van de sluitlus (geen enkel element mag uit de Zak steken) en waterdicht is en alle vereiste veiligheidsgaranties vertoont met oog op de behandeling, het vervoer en de verwerking door RECYKING of haar aangestelden zonder risico.

10.6. RECYKING is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse materiële schade die door RECYKING bij het uitvoeren van Prestaties werd veroorzaakt, en in geen geval voor onrechtstreekse schade zoals bv. exploitatieverliezen, financiële kosten of winstderving, enz. De aansprakelijkheid van RECYKING is beperkt tot het bedrag dat door de Klant aan RECYKING werd betaald voor de uitvoering van Prestaties gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadegeval.

10.7. Ten aanzien van Consumenten, doen de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid ten voordele van RECYKING in deze Algemene Verkoopvoorwaarden geen afbreuk aan (a) de wettelijke rechten van de Consument onder de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken en de wettelijke garantie bij consumentenkoop vermeld onder artikel 6.2.2., (b) de aansprakelijkheid van RECYKING voor overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van RECYKING, of aan (c) de rechten van de Consument ingeval van opzet, grove schuld van RECYKING of die van haar aangestelden of lasthebbers, voor het uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt (behoudens overmacht).

10.8. RECYKING is niet aansprakelijk voor de schade geleden door derden, waaronder de werknemers van de Klant alsook de personen die hij onder zijn hoede heeft, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, een nadeel hebben opgelopen, tenzij deze schade een direct gevolg is van een opzettelijke fout van RECYKING.

10.9.In geen geval is RECYKING aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond waarvan de klant de ligging niet tijdig of niet correct aan RECYKING schriftelijk heeft meegedeeld. De Klant is aansprakelijk voor deze schade en zal RECYKING ter zake volledig vrijwaren.

10.10. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit het niet respecteren van zijn verbintenissen, alsook indien de Prestatie niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, waaronder o.a. een kost voor het verkeerd laden of overbeladen van de Zak, zowel in gewicht als in volume, kost voor vergeefse aanbieding, kost voor wachten, kost voor overschrijden ladingstermijn, enz. RECYKING behoudt zich het recht voor om de Zak die een verkeerde belading of een overbelading vertonen, te weigeren.

10.11. De Klant vrijwaart RECYKING en haar aangestelden voor alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij in de mate waarin deze schade veroorzaakt werd door opzettelijke fout van RECYKING.

11. Overmacht

In geval van overmacht, zijnde een omstandigheid onafhankelijk van de wil van RECYKING waardoor RECYKING geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, is RECYKING niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen en dit voor de duur van de situatie van overmacht. De Klant heeft ter zake geen recht op schadevergoeding of om de Overeenkomst te beëindigen. Onder overmacht: wordt o.a. verstaan: oorlog(gevaar), opstand of oproer, elke beslissing van de overheid betreffende toelatingen en vergunningen, natuurrampen, elke onderbreking ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, brand, staking en lock-out, lock down als gevolg van een pandemie, zowel bij RECYKING als bij haar leveranciers, zonder dat deze opsomming limitatief is.

12. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Prestaties en handelsnamen blijven eigendom van RECYKING. Hieronder wordt onder meer verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in deze intellectuele eigendomsrechten.

13. Verwerking persoonsgegevens

13.1. De door de klant opgegeven informatie en persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst, met als doel het verwerken en voltooien van de bestellingen, het uitvoeren van de Prestatie, de facturatie, alsook de behartiging van het gerechtvaardigd belang van RECYKING zoals bv. het voeren van direct marketing en alle doeleinden die hier redelijkerwijze mee verzoenbaar zijn, waarbij RECYKING optreedt als persoonsgegevens-verwerkingsverantwoordelijke. Het opgeven van onjuiste of valse informatie of persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de Algemene Verkoopvoorwaarden. De persoonsgegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

13.2. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om de hogervermelde doeleinden te bereiken.

14. Wederzijdse inlichtingen – Veiligheid

De Klant en RECYKING zullen elkaar inlichten over alle gebeurtenissen of elementen die een invloed kunnen hebben op de veiligheid of de goede uitvoering van de Prestaties. De Klant informeert RECYKING over de risico’s en bepalingen betreffende het welzijn en de veiligheid van de werknemers verbonden aan de vestiging waar de Prestaties worden geleverd. De Klant verbindt er zich toe dat de plaatsen, installaties, machines en uitrustingen waar en op dewelke RECYKING haar Prestaties zal uitvoeren in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde wetgeving. De voorschriften van de Klant inzake veiligheid of coördinatie van de Prestaties kunnen slechts tegen RECYKING ingeroepen worden indien ze voorafgaandelijk, officieel en schriftelijk ter kennis werden gebracht van en werden aanvaard door RECYKING.

15. Toepasselijk recht, forumkeuze en overige bepalingen

Op de overeenkomst en bij uitbreiding alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van RECYKING, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting die niet minnelijk kan worden geregeld, zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van RECYKING gelegen is, bevoegd zijn.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of van de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. RECYKING heeft recht om de desbetreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.